Autoridades técnicas

Ando Tsuneo SHIHAN
9 Dan –
Presidente de la RWAF
RYU WORLD AIKIDO FEDERATIONFernando Martinez
5 Dan –
Presidente de la FLAY
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE AIKIDO YOSHINKAN