Reconocimiento oficial

Reconocimiento Oficial del Yoshinkan Hombu Dojo de Japón. Yoshinkan Aikido Ryu Argentina Gin Ryu Kan Dojo

 


PERSONERIA JURIDICA DEL YOSHINKAN AIKIDO RYU ARGENTINA